Ikete rivuye k’umuyobozi Mukuru w’urwego ruhuza Abagenzi k’urwego rw’isi yose (FWCC)

English

Kuva mpindukiye mvuye muri Africa, nagumye nifuza kubandikira mwese kuvyerekeye ibihe vyiza twabayemwo uko turi batatu twese igihe twagendera kandi tukakirwa n’abagize umuryango w’Abagenzi mu Burundi.

Ivyakurikiye inama yaranzwe n’akanyamuneza hamwe n’ibikorwa vyinshi y’umugabane wa Afrika yabereye i Kigali, umurwa mukuru w’igihugu c’Urwanda,hamwe n’inama igizwe n’abantu bake ariko yaranzwe n’ibikorwa vyinshi y’urwego ruyobora(CEC :Central Executive Committee) FWCC(Friends World Committee Consultation) yabereye kunkengera z’ikiyaga Kivu mugice c’uburengero bw’u Rwanda,uko turi batatu twafashe urugendo rugana i Bujumbura,mu Burundi. Gretchen Castles ,umunyamabanga mukuru wa FWCC, Myron Guachalla Montano, umwe murwaruka rwo mubagenzi bo mu nama y’umwaka yo hagati mugihugu ca Bolivia akaba asanzwe arumwe mubagize urwego nshingwabikorwa rwa FWCC(CEC) hamwe nanje, twafashe urugendo rw’igice c’isaha n’indege tugana mubumanuko dufise intumbero yo kugendera Abagenzi bo mu Burundi.

Tugishika kukibuga c’indege ca Bujumbura, twakiriwe na Berahino Charles, Mugisha Aimé hamwe na Joyce Nahimana. Charles ni umwe mubaserukizi ba comite yokurwego rw’isi ya QUNO ( Quaker United Nations Organisation) i Genève, mugihe Aimé ,uwigeze kwitaba inama rukokoma yabereye i Pisac, yaramaze amezi atandatu ategurana nanje urwo rugendo.Joyce yatwakiriye bidasanzwe mukuduhuza n’abarongozi b’ishengero ryo mu Burundi hamwe n’ibiro vya American Friends Service Committee vy’i Bujumbura.

Imisi ibiri yambere twagumye I Bujumbura, igisagara giteye igomwe kirimwo ubuzima hamwe n’uruja n’uruza rugizwe n’abantu isinzi ! Neza na neza giherereye ku nkombe z’ikiyaga Tanganyika, n’igisagara cagutse kandi kibandanya kwaguka kumurindi munini.

Igitondo cambere, twashitse hakiri kare kw’ Ishengero ry’Abangenzi ryo mu Kamenge, aho Aimé yari yaduteguriye aho twigishiriza inyigisho zitandukanye kumara umusi wose mw’ikoraniro ry’urwaruka rw’abagenzi rungana 150 ruva mu Burundi munama z’umwaka uko ari zibiri. Ico gitondo catangujwe n’ijambo ryo kwiyumvirako rivuga ku nkuru za Rusi ritanzwe n’umu Pasitori Ntahuba Parfaite,Umupfasoni arongoye ishengero rimwe muyari hagati mugisagara ca Bujumbura.


Joyce ahereza imfugurwa zo ku musase Gretchen hamwe n’abamwe mubarongozi b’Ishengero

Aloys Ningabira, uwuserukira imbere y’amategeko izo nama zibiri z’umwaka yaravuze aho ishengero ry’Abagenzi mu Burundi rigeze mugukura.Ubu rifise ikibanza ca gatatu mu bihugu bifise Abagenzi benshi inyuma ya Kenya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.Yaravuze kuvyerekeye akaranga kadasanzwe k’Abagenzi mu Burundi nk’abafise impwemu ihagaze ku bikorwa : nko kubaka amashengero, amashure n’amavuriro ; gufata iyambere muguhuza,gusubiza hamwe no mugutatura amatati , gutera intege uburongozi kuvyerekeye guharanira a gateka ka kiremwa muntu.Yavuze ati : ‘’Kuko twipfuza guhindura isi,ibikorwa vyacu bivuga cane kurusha amajambo ‘’

Hanyuma twahawe umwe wese iminota 45 yo kugira ico dushikirije kunyigisho zitandukanye zerekeye Abagenzi (Quakers). Mugihe Gretchen yereka urwaruka rw’Abagenzi bo mu Burundi igicapu cerekana aho Abagenzi baherereye kw’isi yose, Myron nawe yigishije muncamake avuga ivyerekeye kuba mu rwaruka rwo mubagenzi bo muri Amerika yamaja epfo. Nanje narafashe akanya ko kumenyesha abari ngaho kahise muri make y’intango n’amateka y’Abagenzi  kandi turabira hamwe twisunze Bibiliya urufatiro n’ivyizerwa vyiharijwe  n’Abagenzi.

Fabrice Iranzi,asanzwe ari umumenyeshamakuru,yaravuze kuruhande rw’urwaruka rw’Abagenzi.Yabajije urwaruka abo aribo hamwe n’aho biteguye kugeza ishengero ry’Abagenzi.Yarasavye ko hoba inyigisho hamwe nogukoresha neza ingabire z’urwaruka ziri mw’ishengero.Urwaruka rw’Abagenzi rwaragabuwe mu mirwi mitomito yo kuganirira hamwe,aho bagarutse babaza ibibazo vyinshi  bongera batanga n’ intererano.Barabajije bisanzuye hama bahabwa inyishu zitanga umuco zivuye kwa Aloys n’abandi batandukanye.Vyabaye ibihambaye kandi ngirakamaro.

Uwo musi twararirimvye indirimbo zo gutazira, zimwe mu congereza izindi mu kirundi.Urwaruka rw’Abagenzi rwose rwari rujejwe gutegura iryo koraniro, rwaduhaye umwanya mwiza wo kuganira na benshi mubazoba indongozi zo muri kazoza mw’Ishengero ry’Abagenzi mu Burundi.

I koraniro rirangiye, twamaze uwo mugoroba dusangira infungurwa ziryoshe mu muryango wa Charles n’umukenyezi wiwe Alexia.


Ishengero ry’abagenzi mu Kamenge

Umusi wakurikiye( kuw’Imana) twese uko turi batatu twagarutse kwishengero ryo mu kamenge mw’iteraniro ryo mugitondo. Hamwe n’Abagenzi bari hagati ya 1200-1500 bitavye iryo teraniro, ico gitondo cari kigizwe n’indirimbo zo gutazira z’imirwi iririmba ishika kuri 9 canke 10 zamaze hafi amasaha 2. Bagizwe n’imirwi y’abana n’urwaruka,abiga amakaminuza n’amashure yisumbuye hamwe n’imirwi yabakuze baba abashingantahe canke abakenyezi, twarahimbawe n’indirimbo zashikirijwe zo gutazira Imana. Urugero rwo kuririmba rwari rukomeye cane kandi icibonekeza hose nuko Abagenzi  banezerewe mu Mwami!

Mugihe iyo mirwi yose yari yahejeje gushikiriza indirimbo, igice cakurikiye munteguro cabaye igikorwa kidasanzwe cama kiba rimwe mu mwaka mw’ishengero. Ico gitondo, abana 50 bakiri bato kuva kubakivuka gushika kumicuko bazanywe n’abavyeyi babo mw’ishengero kugira basengerwe no kugira bamenywe n’umuryango w’abo basengera hamwe. Ico gikorwa caranzwe n’umunezero hamwe n’urwamo kandi nanje narahimbawe cane n’ingene umurwi w’abapasitori wabasengera mu kirundi umwe wese mur’ abo bana. Umurwi wose ugizwe n’abavyeyi hamwe n’abahagarikizi babo bahawe certifika ibirori biheze.

Ivyo biheze, twabaye mu mwanya wo gusenga, kuririmbira hamwe, n’insiguro ngufi y’uwuserukira imbere y’amategeko ishengero ry’Abagenzi mu Burundi Aloys Ningabira.Uwo yarafise akanyamuneza kadasanzwe.

Twegereje gusozera amasaha 3 n’igice y’iteraniro, Myron yarahawe umwanya wo kuririmba akaririmbo ko guhimbaza Imana kazwi nawe,hamwe n’umurwi woguhimbaza Imana waho mu kamenge. Vyagaragaye ko yabaye indirimbo yambere y’iki Espagnol iririmbiwe muri ico kibanza. Ndemeza ko Myron yaririmvye neza vy’ukuri.


Myron aririmba mw’ishengero

Mur’iyo misi uko ari ibiri, haba kwikoraniro ryo kuwagatandatu hamwe niryo kuw’Imana, urwaruka rw’Abagenzi rw’aho mu kamenge rwarakurakuranywe mukudusigurira ivyavugiwe ngaho  vyose  kandi twarashimye ubumenyi n’uburwaneza batweretse.

Iteraniro rimaze kurangira, twimukiye muyindi nyubakwa y’Ishengero kugira dufungure ivyo kumuhingamo turi hamwe n’abarongozi benshi b’ishengero bavuye mu manama y’umwaka uko ari abiri bavuye mumihingo yose y’u Burundi baje kwifadikanya natwe. Twamaze amasaha atari make tuganira nabo ku bibazo nyamukuru n’imyitwarariko vy’Abagenzi bo mu Burundi hamwe n’ico FWCC n’Abagenzi bo mu Burundi bofashanya.Twaravuze ku bikorwa mpuzamashengero bibera mu Burundi (Eucuminical work),hamwe n’ibikorwa vy’ishirahmwe ry’Abagenzi rikorana na ONU, n’ingene Abagenzi bakorera mu mirwi mitomito mukuzana impinduka. Nibaza ko kabaye akaryo keza kuri twese.

Umusi wa mbere ushitse Gretchen yitegura kuganuka, yaragendeye icicaro C’inama y’umwaka y’aho twari turi kandi yarahuye na Moses Chasieh wo muri AFSC hamwe na Domitien yahoze arongoye Ishengero ry’Abagenzi Mvugabutumwa mu karere ka Afrika, aho ni mugihe jewe na Myron twari dutanguye urugendo rugufi rwo hagati mu gihugu turaba imigambi ijanye n’imibereho y’Abagenzi.

Abagenzi mu Burundi baratweretse ukwitanga kudasanzwe mukudutiza ingendeshwa (jeep) no mukuduha uwuyigendesha abikorana ubwitonzi (joseph) ngo adutembereze imisi itatu yose.

Twafashe ibarabara riva I Bujumbura tuja I Gitega uwahoze ari umurwa mukuru w’igihugu c’u Burundi.

Uwo musi wabaye uwambere warimwo ibikorwa vyinshi. Watangujwe no kugendera  icicaro c’inama y’umwaka ya Kibimba aho twaravye ubwambere inyubakwa y’ishengero n’amasomero. Iki nico kibanza cambere catanguriyemwo Ishengero ry’Abagenzi mu Burundi kandi Kibimba ni ikibanza kimwe gishinguwemwo bamwe muba misiyoneri bavuye munama y’umwaka y’i Kansas. Munyuma twaragendeye ibitaro vy’Abagenzi vyo mu Kibimba kugirango twibonere ibikorwa vy’agatangaza vyakoreweho n’Abagenzi. Ivyo bitaro bifise ibitanda birenga 250, bifitiye akamaro kanini ababikikuje kandi naho bikironka imfashanyo ivuye muri Amerika yo hagati hamwe n’ahandi hatandukanye, vyihatira kuzokwigenga muvyubutunzi muri kazoza. Ivyo babikora babicishije munyubakwa zorohereza ingenzi nka kimwe mubikorwa vyokurwiza uburyo kandi hariko harubakwa n’ inyubabakwa irimwo ivyumba birwariramwo abishoboye bavyifuza kandi bashoboye no kubiriha. Naratangajwe n’ibimaze kuharangurirwa ukungene ari ngirakamaro.


Ibitaro vyo mu Kibimba

Tuvuye aho , twabandanije urugendo nk’abaja I Gitega, kandi ahakurikira twahagaze ni mukirwati kiri ukwa conyene citwa Musama aho Aimé yataye uruzogi. Twavuye mw’ibarabara rikuru hama dukurikira ibarabara  ririmwo ibinogo mukibanza gihanamye kigizwe n’ibarabara ry’ivu ritukura nk’intambuko 5 gushika kuri 6 (5 or 6 miles). Joseph yakoze igikorwa ciwe neza mukuducisha mur’iyo nzira itari yoroshe. Inyuma y’ivyo twarashikiriye ikibanza kiri ahabona hagati mu kirwati. Twakiriwe n’isinzi ry’abantu bari batwiteze bahagaze kuruhande rumwe muzigize urusengero. Twabanje kwakirwa ubwambere n’umuvyeyi wa Aimé, pasitori Nibirantiza Ernest. Twaciye tujanwa mw’ishengero aho Abagenzi bari hagati ya 500-600 barwiriyemwo cane abana baturamutsa.

Ivyakurikiye kwakirwa kwacu, habayemwo intambo no guterwa amashurwe atamirana. Jewe na Myron twarahawe akaryo ko kwivuga abo turibo. Narafashe akaryo ko gusengera no gusengana n’iryo koraniro.


Musama

Mukubandanya ivyo birori bigufi vyo kutwakira, twaratemberejwe munyubakwa z’ivuriro ubu ritagikora k’urundi ruhande rw’ico kirwati hepfo kumusozi uriko amashure yo muri ico kirwati.

Dusangira ibifungurwa vyo ku musase biryoshe vyateguwe n’Abagenzi bo mur’ico kirwati, twaraganiriye n’abarongozi ku bibazo nyamukuru bihanze ico kirwati hamwe n’uko abakibayemwo babayeho.

Iryo vuriro ryahoze ari ishami ry’ibitaro vyo mu Kibimba, ryafasha abantu bashika 30.000 bo mu kirwati hamwe nabandi bo muburere buhakikuje. Ryugawe, haraciye imyaka itanu,bivuye kubukene bw’abakozi. N’ubwo biri uko, Aimé ari mu mwaka wiwe wanyuma mumashure y’ubuvuzi kandi azoronka urupapuro rw’umutsindo muri Kigarama uyu mwaka.Uyo afise indoto yo gusubira gutanguza ibikorwa kw’iryo vuriro vuba agiheza amashule yiwe. Inyubakwa z’iryo vuriro ziracashimishije n’aho ibikoresho bishasha vyo kwa muganga bikenewe kugurwa kugira uwo mugambi usubire gutangura kuko ibikoresho vya kera vyasubijwe mu bitaro vyo mu kibimba kuva iryo vuriro ryugawe.

 
Inyubakwa y’ivuriro ryugawe

Twarumvise kandi yuko hakenewe gufata mu mugongo imigambi y’indero n’uburimyi, ariko tubajije ikibazo nyamukuru c’ico kirwati abarongozi bahurije ko igikenewe gusumba ibindi  ari ukugurura  iryo vuriro.

Kuva nsubiye muhira, ndamaze gukorana na bamwe mubagenzi bo mugihugu ca Irlande n’abandi batandukanye kugira dufashe Aimé mugushitsa indoto ziwe mugukora ico gikorwa mumwaka uza.

Tumaze kurangiza gufungura no gusezerana n’iryo sinzi ry’abana, twaciye dusubira kwerekeza muri rya barabara rikuru riva i Bujumbura rija i Gitega duca tujanwa kucicaro gikuru c’inama y’umwaka igira kabiri yo mu Burundi  yitwa Kwibuka.

Aho,  twakiriwe ubugira kandi n’umugenzi wacu Aloys ( uwuserukira imbere y’amategeko ishengero ry’Abagenzi mu Burundi) aca aranadutembereza. Mubimaze kurangurirwa aho Kwibuka harimwo iseminari yigisha aba pasitori, ahakorerwa imiduga naho kwigishiriza urwaruka ubuhinga bwo gukora imiduga, amashure menshi hamwe n’inyubakwa nto y’ishengero yariko iragurwa kandi n’ivuriro ryari rifise abarwayi benshi igihe turigendera kuruwo muhingamo.

Tuvuye kur’iryo vuriro, imvura nyinshi yaraguye hama twiruka twerekeza kungendeshwa yacu.Bidatevye  twahamagawe na Aloys adusaba guhindura iyo twariko twerekeza duca tuja hagati mu nyubakwa z’ikigo c’iseminari.  Aloys yaraduhamagaye ngo duhagarare hagati munyubakwa hama duhagarara imbere y’icibutso kiriko n’amazina atandukanye kurico.

Twabariwe ko hâje abasoda bagumutse baca bafata urwaruka 8 rugizwe n’abariko biga ivya Bibiliya kuri uwo musi wo muri Gitugutu 1993 batandukanywa n’abandi bigana hisunzwe kahise kabo muvy’amoko hama bagandagurwa mugihe abagenzi babo, abo bigana n’abavukanyi babo muri kristo  bari m’ukwihebura kudasanzwe. Twarahagaze mugacerere imbere y’ico cibutso tujobekwa n’imvura ariko ntitwari tukirajwe ishinga  nikirere.


Icibutso c’Abagenzi binzirakarengane bagandaguriwe Kwibuka

Tuvuye Kwibuka, twarashitse mu gisagara ca Gitega aho twaganiriye n’abarongozi b’Ishengero bumaze kugoroba.

Igitondo cakurikiye, twagendeye icicaro ca MIPAREC (Ministry of Peace and Reconciliation under the Cross), ishirahamwe rinini ry’Abgenzi rikorera i Gitega rihamagarira Abarundi mu bikorwa vyo kubumbatira amahoro. Iryo shirahamwe ryarafashije bimwe bigaragara mugihe cakurikiye ubwicanyi bufatiye ku moko ryononye ibitari bike mur’ico gihugu.

Munyuma twagiraniye umubonano na Buramatari w’ Intara ya Gitega.

Nk’uko Abagenzi benshi baba mu ntara ya Gitega hamwe n’igikorwa c’ibanze c’aba misiyoneri mu mwaka w’1934 catanguriye mu micungararo y’ico gisagara, abanyeshengero bo mw’Ishengero mvugabutumwa ry’Abagenzi baragize uruhara ntangere muguhindura ikibano cabo.

Nakiranywe igishika cinshi na Buramatari kandi nagiranye ikiganiro ciza nawe. Biragaragara ko azi neza uburemere bw’ibikorwa vy’Abagenzi bo mu Burundi.


Umuyobozi mukuru wa FWCC ahura na Buramatari

Duhejeje kuganira ivyerekeye ibikorwa vy’Abagenzi, joseph, uwatwunguruza  yadutembereje  imisi ibiri mu gihugu hagati. Uburundi naho ari igihugu gito, bufise ivyo kuratira ijisho vyinshi bitandukanye, amasumo y’amazi aca kumisozi y’ubwiza ntangere. Twatembereye mukirere ciza kandi mu kibanza cibonekeza mu buseruko bwa Gitega twerekeza  mukayaga keza kari ku nkombe z’ikiyaga Tanganyika. Twaratembereye turanywa no ku mazi ari kw’isoko rya Nili kandi twaranagendeye n’ishamba cimeza rya Ruvubu aho twabonye ibikoko bitandukanye nk’inkoto n’impongo. Twabibonye nk’akaryo kadasanzwe ko kugendera igihugu c’ubwiza ntangere ngereranije n’ibindi nari maze kugendera.


Ubwiza bw’ico gihugu n’ikimenyetso giteye igomwe c’Umunywamazi

Rimwe mu majoro y’imbere yuko dusubira I Bujumbura, twatumiwe n’abavyeyi ba Aimé, Ernest na Immaculée kugira dusangire ibifungurwa ku muhana iwabo. Gutumirwa kwacu no gusangirira hamwe n’uwo muryango uwo mugoroba kwagaragaje ukwakirana kudasanzwe kuri muribo. Ukwo kwakirana kugaragara nk’uko umenga ni kimwe munkingi zikomeye zigize umuco w’ikirundi kuko aho twagiye hose twakiriwe neza. Twakiranywe igishika aho twagiye hose kandi kurangiriza urugendo rwacu i Gitega mumuryango kwa Aimé ryabaye iherezo ry’ibihe vyiza i Gitega.


Umuryango wa Aimé

Uwatunganije urugendo rwacu Aimé n’uwatwunguruje n’ingendeshwa Joseph ntaco batadukoreye .Barerekanye urukundo rwa kristo muri vyose badukoreye.uwundi mugenzi yadukoreye ibitangaje ni incuti yacu Aloys yatugaragaragarije mu nzira nyinshi uburwaneza bwishi, ibigaragaza ubuntu bw’Imana muriwe.

Umuryango  w’Abagenzi mu Burundi baranezerejwe no kubana natwe kandi turashima Imana kugushingirintahe urukundo rwa Kristo mukarere baherereyemwo.

Mu myaka iheze Inama z’umwaka, iya Kwibuka na Kibimba zarashizweho,ngo zisubirire inama y’umwaka y’i Burundi yari igizwe n’abanyeshengero barenga 40 ,000.Baciye bafata ingingo yo gushinga inama z’umwaka zibiri kugira vyorohere uburongozi gusumba.Naho bir’uko izonama uko ari zibiri zisangiye uwuziserukira imbere y’amategeko umwe.Ikibanza c’uwo aserukira ishengero imbere y’amategeko ni kimwe muvyo Abangenzi bo muri Africa yohagati bisangije. Kw’isi nzima abaserukira Abagenzi imbere y’amategeko bari mu Burundi , mu Rwanda no muri Congo honyene.Ni kimwe mubisabwa n’amategeko yo mur’ ibi bihugu.Mugihe mu bindi bihugu Abagenzi baserukirwa n’abakuru b’Inama z’umwaka canke ababwiriza bakuru,muri ibi bihugu 3 twadondaguye hambavu y’umukuru w’inama y’umwaka n’umubwiriza mukuru hari Uwuserukira Abagenzi Imbere y’amategeko bigaragarara ko ariwe ari hejuru y’uburongozi mu muryango w’Abagenzi.